logo maksivon

logo_fsi

Maksivon Topaz Blu

Born: 09.10.2017
 
Color: white/blue, short hair
 
Teeth: 6x6
 
ITALY
 
ROI 17/191706
 
All- Palchikova Yelena
 
Pr- Palchikova Yelena

PEDIGREE