logo maksivon

logo_fsi

Maksivon Ustina

Data of bierth: 12.10.2017

Colour  : white/short hair

ITALY 

ROI 17/191834

br- Palchikova Yelena

ow- Palchikova Yelena

PEDIGREE